Zpět

Všeobecné podmínky


Smlouva o poskytnutí ubytovacích služeb

Ubytovatel: Hana Vagundová - Drgáčová
Adresa: Lužice, Pekařská 18 696 18, IČO: 08193568
Bankovní spojení: účet č.
(dále jen „ubytovatel”)
a
jméno a příjmení (firma): …………………………………………………………………………………
(IČ, DIČ): ……………………………………
(sídlo): …………………………………………………………………………………
(Bankovní spojení): …………………………………………………………………………………
kontakt .................................
(dále jen „ubytovaný”) uzavřeli dále uvedeného dne, měsíce a roku ve smyslu ustanovení občanského zákoníku v platném znění tuto Smlouvu o poskytnutí ubytovacích služeb.

Smlouva o poskytnutí ubytovacích služeb může být sjednána elektronicky, telefonicky nebo jinak, kdy ubytovaný učiní objednávku a ubytovatel objednávku přijme. Obě strany projeví svobodnou vůli.

I. Předmět smlouvy

Ubytovatel prohlašuje, že poskytne ubytování ve svém soukromém zařízení – Apartmán Lužičan Lužice,
Termín ubytování: od ……………………………… do …………………………………
Ubytovaný:………………………………………………………………………………………………………
Počet ubytovaných osob: ……………………………………………………………………………………

II. Platební podmínky

Ubytovaný se zavazuje, že za poskytnuté služby uvedené ve článku č. I. uhradí smluvní cenu, na základě rozpisu počtu ubytovaných a počtu ubytovacích dní, které budou uvedeny na faktuře, či příjmovém dokladu. Ubytovaný se dále zavazuje uhradit smluvenou cenu takto: zálohu v minimální výši ceny první noci pobytu při podpisu této smlouvy, nebo při závazné objednávce ubytování. Úhradu zálohy ubytovaný provede na základě výzvy ubytovatelem. Zbývající částku uhradí nejpozději v den příjezdu na místo ubytování ubytovateli objektu nebo pověřenému pracovníkovi, před předáním ubytovacích prostor. Cenu za ubytování je možno zaplatit předem na účet nebo v hotovosti.
Kauci na zařízení dle inventáře a půjčení věcí Kč 1 000,-- uhradí ubytovaný v den příjezdu nebo fakturou. Kauce při řádném předání inventáře a věcí bude vrácena při ukončení ubytování, popř. vrácena na účet plátce. Kauce nenahrazuje právo ubytovatele na náhradu škody.

III. Změna podmínek

Je-li ubytovatel nucen z objektivních důvodů před zahájením pobytu změnit podmínky smlouvy, je oprávněn navrhnout ubytovanému změnu smlouvy. Pokud navrhovaná změna smlouvy vede i ke změně ceny poskytovaných služeb, zavazuje se v návrhu uvést novou cenu. Navrhne-li ubytovatel změnu smlouvy, je ubytovaný oprávněn se rozhodnout, zda bud e se změnou smlouvy souhlasit, nebo zda od ní odstoupí. Pokud ubytovaný ve lhůtě určené ubytovatelem, která bude nejméně 5 dnů od doručení návrhu na změnu smlouvy, od smlouvy neodstoupí, má se za to, že s její změnou souhlasí.

IV. Zrušení ubytování

Ubytovaný je oprávněn před zahájením ubytování od smlouvy odstoupit. Je-li důvodem odstoupení od smlouvy překážka na straně ubytovaného, ubytovatel nemá povinnost ubytovanému vrátit uhrazené platby. Je-li důvodem odstoupení ubytovaného od smlouvy porušení závazku k poskytnutí ubytovacích služeb ze strany ubytovatele nebo nedojde-li k uzavření nové smlouvy dle čl. III, zavazuje se ubytovatel bez zbytečného odkladu vrátit ubytovanému vše, co od něho obdržel na úhradu ceny služeb podle zrušené smlouvy, aniž by byl ubytovaný povinen hradit odstupné. Ubytovatel je oprávněn před zahájením ubytování od smlouvy odstoupit jen z důvodu zrušení termínu ubytování ze závažných provozních důvodů na straně ubytovatele anebo z důvodu porušení závazků ze strany ubytovaného. Ubytovatel je oprávněn odstoupit od smlouvy v průběhu ubytování, jestliže ubytovaný v prostorách ubytovacího zařízení i přes výstrahu hrubě porušuje dobré mravy, ubytovací řád nebo jinak hrubě porušuje a nedodržuje své závazky a povinnosti, specifikované v této smlouvě. Při uzavření nové smlouvy se platby uskutečněné na základě původní smlouvy považují za platby pro plnění nové smlouvy. Je-li cena služeb u nového termínu ubytování nižší než již uskutečněné platby podle předchozí věty, zavazuje se ubytovatel tento rozdíl bez zbytečného odkladu klientovi vrátit. Ubytovaný je povinen zaplatit ubytovateli odstupné (storno poplatky), pokud odstoupí od smlouvy z jiných důvodů, než které jsou uvedeny v této smlouvě.

V. Převod smlouvy

Před zahájením ubytování je ubytovaný oprávněn využít sjednaných služeb ve prospěch jiné osoby za podmínky, že tuto skutečnost písemně oznámí ubytovateli. Dnem doručení oznámení se osoba v něm uvedená stává novým ubytovaným. Oznámení musí obsahovat prohlášení nového klienta, že souhlasí s uzavřenou smlouvou. Původní a nový klient společně a nerozdílně odpovídají za zaplacení ceny poskytovaných služeb a úhradu nákladů, pokud takové náklady v souvislosti se změnou klienta vzniknou.

VI. Ubytovací prostory a povinnosti smluvních stran

Ubytovaný je oprávněn užívat prostory ubytovacího zařízení, jakož i užívat společné prostory ubytovacího zařízení. Práva a závazky vyplývající z této smlouvy se přiměřeně vztahují i na osoby uvedené v článku č. I. této smlouvy ubytované spolu s ubytovaným. Odpovědnost za dodržování závazků podle této smlouvy ze strany uvedených osob nese ubytovaný. Ubytovatel se zavazuje odevzdat ubytovanému prostory ubytovacího zařízení ve stavu způsobilém pro řádné užívání a zajistit mu nerušený výkon jeho práv spojených s ubytováním. Ubytovaný se zavazuje užívat prostory ubytovacího zařízení a plnění s ním spojená řádně; v těchto prostorách nesmí ubytovaný bez souhlasu ubytovatele zejména ubytovávat jiné než smluvené osoby nebo počet osob přesahující počet smluvený, nebo provádět podstatné změny na těchto prostorách. Ubytovaný se zavazuje ubytovateli odevzdat prostoty ubytovacího zařízení řádně a včas. V případě dojde-li k poškození nebo zničení inventáře nebo jiného majetku ubytovaným nebo osobami s ním ubytovanými, škodu v plné výši je povinen ubytovaný uhradit ubytovateli nejpozději v den ukončení smlouvy (ubytování) nebo na základě uzavřené písemné dohody. Při ztrátě klíčů od objektu je ubytovaný povinen uhradit ubytovateli částku 1 500,-- Kč k provedení opatření k výměně zámků. Ubytovatel neodpovídá za věci vnesené klientem do těchto prostor. Ubytovatel dbá na odstranění oznámených závad bez zbytečných průtahů, jakož i odpovídá za technický a hygienický stav objektu. Rodiče batolat a malých dětí jsou odpovědni zajistit dodržování čistoty v pokojích. Jedná se zejména o ochranu postelí, sedacích souprav před znečištěním dětmi, které nejsou dosud schopny udržovat osobní hygienu. Parkování vozidel ubytovaných je umožněno na vlastním přilehlém parkovišti před objektem. Tyto parkovací plochy jsou otevřené a tudíž ubytovatel neručí za případné odcizení vozidla, nebo věcí ve vozidle.

VII. Plnění závazků

Ubytovatel odpovídá za porušení svých závazků z této smlouvy. Nesplní-li ubytovatel své závazky vyplývající ze smlouvy řádně a včas, ubytovaný může uplatnit své právo u ubytovatele bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 15 dnů od skončení termínu ubytování.

VIII. Závěrečné ustanovení

Tuto smlouvu lze měnit pouze formou písemných, číslovaných a oběma smluvními stranami podepsaných dodatků. Součástí této smlouvy není pojištění. Tato smlouva se sepisuje ve dvou stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží jedno vyhotovení a to jen v případě vyžádání ubytovaným. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami uskutečněním objednávky a přijetím objednávky. V případě nesplnění povinnosti celkové úhrady smluvní ceny, jejich částí a termínech, nebo nedodržení výše a termínu splatnosti záloh tato smlouva pozbývá platnosti.
V ……………………… Dne: ………………………
Ubytovatel: ……………………………………… Ubytovaný: …………………………………………

Ubytovací řád „Apartmány Lužičan”

Článek I.
Obecná ustanovení
Adresa provozovatele: Hana Vagundová-Drgáčová Lužice, Pekařská 792/18, 696 18, IČO 08193568 (dále jen provozovatel), tel.: 728 557 664, e-mail: vagunda@seznam.cz
Adresa apartmánů - Lužice, Jabloňová 1021/1A, Velkomoravská 231
1. Ubytovací zařízení Apartmány Lužičan (dále jen apartmány) je určeno ke krátkodobému ubytování hostů. Je podřízeno řízení majiteli Haně Vagundové. Provoz je trvalý.
2. Ubytovací kapacita - počet ubytovaných osob nesmí přesáhnout počet lůžek.
3. Cena za ubytování se řídí ceníkem. Platby jsou požadovány v hotovosti (převodem na účet) nejpozději v den ubytování. Případné daňové doklady (faktury za ubytování) vystavuje provozovatel po skončení ubytování.

4. Smluvní vztah, práva a povinnosti se řídí obecnými pravidly, ubytovací smlouvou, ubytovacím řádem.

Článek II.
Technické vybavení
1. Apartmány jsou vybaveny základním zařízením pro krátkodobé ubytování. Hosté mají k dispozici kuchyňský kout s vybavením, úschovnu kol.
2. Na pokoje je možno umístit přistýlku.
3. Na pokojích je povoleno používat pouze drobné elektrické spotřebiče jako vysoušeče vlasů, vlastní PC techniku, apod.
4. K přípravě stravy je určena kuchyňka vybavená zařízením. Po použití kuchyňky musí host veškerá zařízení kuchyňky uvést do původního stavu. Při ukončení pobytu musí být kuchyňka uklizena vč. odmrazené lednice. Voda je z veřejného vodovodního řádu, teplá voda je z místního bojleru.
5. Nelze přemisťovat nábytek na pokojích a přenášet jej do jiných místností. Je zakázáno polepovat stěny pokojů, nábytek a ostatní zařízení plakáty, samolepkami atp.
6. Host je odpovědný za škody jím způsobené a je povinen uhradit náklady na jejich likvidaci či případné opravy.
7. Drobný odpad je možno uložit do popelnice v úschovně kol.

Článek III.
Provozní pravidla
1. V prostorách apartmánů je nutné dodržovat obecná pravidla pro chování občanů (noční klid, míra hluku, protipožární předpisy, atp.).
2. Nástup na ubytování je vždy od 14.00 hod, ukončení ubytování pak do 10.00 hod.
3. Při nástupu na ubytování předloží host osobní identifikační doklad k zapsání do knihy hostů. U cizích státních příslušníků cestovní pas, ze zemí s vízovou povinností cestovní pas s platným vízem. Při neplatném vízu nesmí být host ubytován.
5. V apartmánech není povoleno přechovávat zvířata.
6. V celém objektu (mimo terasy) je zakázáno kouřit.
7. Výměna veškerého prádla před každým ubytováním. Dále dle potřeby, nejméně však jednou za 14 dnů. Ručníky, osušky a utěrky dle potřeby, nejméně 1 x týdně.
9. Veškeré závady či poruchy na zařízení hlásí ubytovaní provozovateli. Způsobenou škodu ubytovaný uhradí ubytovateli nejpozději v den ukončení ubytování.
10. Parkoviště je otevřené, ubytovatel neručí za zcizení dopravních prostředků nebo věcí. Ubytovatel nenese zodpovědnost za ztrátu věcí z ubytování.
11. Ubytovatel nezodpovídá za újmu na zdraví ubytovaných osob.
12. Je zakázáno v prostorách držet a skladovat zbraně, drogy, léky (kromě léků k nezbytnému užití ubytovaných osob), nadměrné množství alkoholu.
13. Je zakázáno uvádět adresu jako místo podnikání ubytovaného.
V Lužicích dne 23.05.2019
Jiří Vagunda-Drgáč, v.r. , Hana Vagundová-Drgáčová v.r.
provozovatel